Giới thiệu

Về chúng tôi

Assignmentsupporter.com đã cung cấp dịch vụ được gần 5 năm. Chúng tôi ghi nhận rằng đây là dịch vụ có nhu cầu cao cho khách hàng và đáp ứng được yêu cầu cho tất cả các khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Từ những ngày đầu, chúng tôi chỉ hỗ trợ những bài luận văn ngắn nhưng càng ngày chúng tôi càng hoàn thiện và bao gồm tất cả những nhu cầu của khách hàng bao gồm: essays, term papers, book reports, case studies, và dissertations


Tại sao là .com mà không phải .vn hoặc .uk

Bắt đầu bằng việc cung cấp dịch vụ tại thị trường Anh, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều nhu cầu tại các nước khác như Mỹ, Úc, Singapore… Do đó chúng tôi đã phát triển công ty của mình không chỉ là công ty nội địa mà trở thành một công ty toàn cầu và chúng tôi đã đặt tên miền của mình là .com chứ không phải .vn hay .uk để tạo điều kiện truy cập cho tất cả các sinh viên tại các thị trường trên thế giới.


Cam kết chất lượng

Chúng tôi cũng đã từng gặp một số trường hợp các sinh viên lo lắng về vấn đề đạo văn khi lần đầu sử dụng dịch vụ. Do vậy chúng tôi đã xây dựng danh tiếng của mình cung như cung cấp các phần mềm kiểm tra đạo văn. Chúng tôi luôn đảm bảo những bài luận của mình không ăn cắp ý tưởng và tỉ lệ đạo văn ở dưới mức cho phép.

Free Features

Free outline   $5
Free amendments   $30
Free title page   $5
Free bibliography   $5
Free e-mail delivery   $10
Free formatting   $10
Total savings:   $65

Last review

  It is a true that students have now become smarter than ever and don't shell out money on a substandard service. They look for a company with in-house talented writers, and that's exactly why they choose us for assistance.